Data Pipeline trên AWS
Thiết kế và xây dựng một Data Pipeline đơn giản trên AWS, sử dụng các service như S3 (lưu trữ), EMR (xử lý dữ liệu batch, lớn), AWS Data Pipeline, Cloudwatch để monitor, ...
Copy link